Inledning

Ale-demokraterna ett lokalt parti med enbart lokala intressen. Vi strävar efter en optimal service med en minimal administrativ organisation. I Ale kommun krävs fortsatt nytänkande och en fortsättning på den reformpolitik som påbörjats under det borgerliga styret mandatperioden 2011-2014. Detta politiska styrdokument pekar ut prioriterade områden som är de kärnkommunala verksamheterna och då menar vi framförallt grundskolan/förskolan, äldre- omsorgen samt samhällsutbyggnaden. För att möjliggöra verkliga satsningar här måste kraftiga bantningar och nedläggningar ske av icke nödvändig annan verksamhet.

Vi vill ge Aleborna en kommun med optimal service och trygghet. Vi visar också vägen för att göra Ale kommun till en kommun man vill verka och bo i. Ett steg för detta är att sänka skatten med 50 öre. För att öka rättssäkerheten vill vi i samarbete med kommunens företag anställa kommunala, heltidsanställda väktare till skydd för företag, affärer, skolor etc. 

Detta dokument skall i alla avseenden vara ett dokument som varje Alebo kan ta till sig och ställa sig bakom.
Ale-demokraterna är en garant för att alla beslut skall sätta Alebornas behov och service i centrum.

Ale-demokraterna….för Ale i tiden!

 

Finansiella mål för att nå och upprätthålla en ekonomi i balans i Ale

Det övergripande finansiella målet i kommunens verksamhet är att ha ekonomin i balans. Med balans menas då att skatteintäkterna inte brara ska täcka de löpande utan även medge ett investeringsutrymme så att det efter avskrivningar utgifterna inte sker någon minskning av det egna kapitalet.

De viktigaste finansiella målen är därvid:

 • soliditeten över tiden inte får sjunka, dvs låneskulden får inte stiga

 • nettokostnader inklusive finansnetto över tiden får uppgå till högst 99% av Ale kommuns skatteintäkter och generella statsbidrag, dvs 1,0%  skall finnas kvar såsom reserv. Detta innebär att vi accepterar att visst år kan uppvisa underskott som dock skall tas igen inom en 3-årsperiod

 • den kommunala utdebiteringen av skatten på sikt ska sänkas med 50 öre till kr 21,37 per skattekrona, dvs kommunalskatten skall vara 21,37% av den beskattningsbrara inkomsten. Ale-demokraterna inser att detta inte är möjligt förrän dess grundskolans kvalitetsnivåer har höjts rejält

 • utförsäljning av det kommunala bostadsbolaget AB Alebyggen för att dels komma ifrån ett stort borgensåtagande, som snedvrider konkurrensen inom den lokala bostadsmarknaden, dels för att ha ekonomiska möjligheter att verkligen satsa på grundskolan.

Ale-demokraterna beräknar nettovärdet av AB Alebyggens aktier till minst 500 milj kronor. Ale-demokraterna satsar hellre dessa pengar till en bättre skola än att de brara utgör en tillgångspost i kommunens balansräkning!

Ekonomistyrning

Grundläggande principer

 • Nämndernas verksamhetsansvar innebär att den ekonomiska ramen skall hållas och att av kommunfullmäktige givna mål skall uppfyllas.

 • Ansvariga, såväl politiskt tillsatta som tjänstemän, skall avkrävas fullt ansvar och avsättas/avskedas om man grovt misslyckas utan att ha vidtagit kraftfulla åtgärder.

 • Alla kostnader skall nagelfaras och endast gå till sådant som upptagits i styrdokumentet eller på annat sätt gagnar kommuninvånarna.

 • Utgifter som inte gagnar kommuninvånarna stryks.

 • Kommunens budget för det kommande året måste tas så sent som möjligt. Först under oktober månad vet man taxeringsutfallet året före vilket är en förutsättning för att besluta om en realistisk budget. En budget på felaktiga grunder kan göra stor skada. Vi motsätter oss flerårsbudgetar då de aldrig kan göras realistiska.

 

Den kommunala barnomsorgen 0-5

Grundansvaret för våra barns omsorg, utbildning, uppväxt och fostran ligger hos föräldrarna. Kommunen kan och skall erbjuda komplement men kan aldrig överta ansvaret för barnen.

En väl utbyggd barnomsorg skall ge valfrihet och möjligheten att bedriva alternativ barnomsorgsverksamhet skall finnas.
Förskoleverksamhet skall finnas för barn som fyllt ett år, enligt barnomsorgslagen.  Kommunen skall erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål och hänsyn skall tas till föräldrarnas önskemål om omsorgsform.  En rimlig tidsperiod är högst en till två månader efter anmälan om behov av plats.  Kommunen skall vidare tillhandahålla skolbarnsomsorg för barn t.o.m. 12 år samt ekonomiskt stödja enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och integrerad skolbarnsomsorg.  För barn mellan tio och tolv år kan skolbarnsomsorgen även bedrivas i form av öppen fritidsverksamhet. 

Barnomsorgen skall bedrivas med god kvalitet av kunnig och utbildad personal i en väl fungerande personalgrupp.
Förskolorna bör fortsätta sina strävanden att profilera sin verksamhet.
Det skall finnas goda möjligheter för föräldrarna att i samverkan med personalen medverka i och ha inflytande över barnomsorgens verksamhet. Samverkan mellan förskola, fritidshem och skola är viktig och skall vidareutvecklas.
Förskolorna skall samverka med arbetslivet och övrigt samhällsliv samt ta del av och medverka i kommunens kulturliv.

Vad gäller dagbarnvårdare så skall deras egna barn räknas in i barngrupperna likvärdigt med övriga barn.

Ale-demokraterna vill utveckla dagens vårdnadsbidrag till ett kommunalt föräldrastöd som har till syfte att ge de föräldrar som själva vill sörja för sitt/sina barns omsorgsbehov en möjlighet till detta genom följande förslag:

 

 

Ale-demokraternas förslag till kommunalt föräldrastöd för hemmavarande barn:

Ale-demokraterna vill inrätta ett kommunalt föräldrastöd som har till syfte att ge de föräldrar som vill vara hemma och själv passa sina barn en möjlighet till detta.

För föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn införs ett kommunalt föräldrastöd:

Barn1 5,000 kr netto per månad och hushåll oavsett inkomst
Barn 2 3,000 kr netto per månad och hushåll oavsett inkomst
Barn 3 1,000 kr netto per månad och hushåll oavsett inkomst

Dvs föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn under barnens första fem levnadsår erhåller ett kommunalt föräldrastöd om max kr 108,000 netto per år och hushåll (med 3 barn).

Vi är medvetna om att detta inte kan göras skattefritt men av max.beloppet kr 108.000 torde kr 20.000 utgöra avdragsgill kostnadsersättning. För att uppnå nettot kr 98.000 görs ett pålägg som motsvarar kommunalskatten vid 32%, dvs bruttoinkomsten blir då drygt 144.000 kr vilket också blir den sjuk- och pensionsgrundande inkomsten för den hemmavarande föräldern. – Ale kommuns kostnad blir: kr 20.000 (kostnadsersättning) + kr 144.000 + cirka 40% sociala avgifter inkl. försäkringar = kr 58.000 men minus kommunalskatten som ju går tillbaka till kommunen kr 46.000 eller total kostnad kr 176.000. – Detta skall jämföras med den kommunala kostnaden för 3 barn på det kommunala daghemmet á kr 120.000 per plats = kr 360.000. Förslaget innebär en mer flexibel barnomsorg för föräldrarna. Och samtidigt en besparing för kommunen för kommunen! En win-win-situation för alla parter!

 

Ale-demokraterna förslag till Max-taxa inom barnomsorgen:

Barn1 2% av inkomsten över kr 15,000/hushåll/månad upp till en inkomst av kr 55,000/hushåll/månad = max kr 1,100
Barn 2 2% av inkomsten över kr 18,000/hushåll/månad upp till en inkomst av kr 55,000/hushåll/månad = max kr 1,100
Barn 3 2% av inkomsten över kr 18,000/hushåll/månad upp till en inkomst av kr 55,000/hushåll/månad = max kr 1,100
o.s.v.  

För halvtid tas halv avgift ut.
Ingen avgift tas ut för hushåll som tjänar sammanlagt under 18,000 kr/månad.
Max .avgiften kr 1,100 tas ut på inkomsten upp till kr 57,000/månad, dvs hushåll med
Inkomster över kr 57,000/månad betalar enbart max .avgiften kr 1,100 för 1 barn.

Grundskolan i Ale

Ales skolor skall tillämpa metoder från forskning och beprövade erfarenheter

Vi kräver en bättre styrning av grundskolans resursanvändning och en genomlysning av verksamheterna. Vårt mål är att Ale kommun skall tillhöra toppskiktet inom Göteborgs-regionen! För att uppnå detta krävs dels pedagogiskt nytänkande, dels ett bättre ledarskap inom skolan och dess förvaltning, dels högre lärartäthet samt kompetenshöjning inom lärarkåren.

Ale-demokraterna vill långsiktigt tillföra de ekonomiska förstärkningar som krävs för att verkligen skapa en bra grundskola i Ale kommun.

Vi kräver att bl a följande skall genomföras i det korta perspektivet:

 1. Lärarna skall ha rätt till betald kompetensutveckling i ett led att höja kompetensnivån.

 2. Antalet specialpedagoger skall ökas.

 3. Kommunalt stöd till lärarnas vidareutbildning i form av t ex stipendium införs.

 4. Varje skola skall ledas av dokumenterat pedagogiskt kunniga skolledare.

 5. Enkätundersökningar av lärarnas kompetens ledarskap och förmåga till samspel skall genomföras, på integritetsskyddat sätt.

 6. Kvalitetskontroller skall göras av undervisningen genom en kvalitetsäkrings grupp.

 7. Ordning och reda skall råda i klassrummet och förutsättningar till elever och lärare skall tillgodoses.

 8. Noll-tolerans mot droger i skolan.

 9. Kunskapsuppföljning av varje elev görs varje år.

 10. Åtgärdsplan skall upprättas för varje elev. De åtgärdsplaner som görs idag då eleven inte når målen har brister i uppföljningen. En åtgärdsplan skall utan undantag följas upp var 6:e vecka.

 11. Utvecklingsplaner som skall ha till syfte att stimulera studiemotiverade elever.

 12. Stödpedagoger med inriktning mot funktionsnedsättning som skall driva det pedagogiska arbetet kring funktionsnedsättningen.

 13. System för konflikthantering skall förstärkas.

 14. Nuvarande system med politisk nämnd som styr skolan skall ersättas med skolstyrelse med externa skolexperter och skolledare.

 

En ökad hänsyn skall tas till barnens utvecklings- och utbildningsnivån skall anpassas till denna. Det är viktigt att alla barn oavsett utvecklingsnivå skall stimuleras i sitt arbete i skolan. Ekonomin får inte skapa hinder i detta arbete. För att vända trenden på våra skolor föreslår vi att ytterligare 15 speciallärartjänster tillsätts samt ytterligare 5 miljoner i riktat bidrag för nya läromedel.

Alla elever skall ha rätt till lärarledd undervisning och att alla elever har rätt till det stöd som respektive elev behöver för att känna motivation och glädje med skolarbetet. Skolan får inte fortsätta utvecklas till medelmåttornas skola. För att stimulera alla elever oavsett förmåga vill vi införa individuella läroplaner.

 

Systemet med skolvärdar alt. stödpappa/mamma återinförs, t.ex. med arbetslösa med intresse för barn och ungdom. Detta skulle stötta både lärarna och de elever som utsätts för mobbing eller har andra särskilda behov av vuxenkontakt. De kan också vara en extra resurs som behövs i det dagliga skolarbetet. Vi kommer att minska antalet elever per klass i alla årskurser men främst med början i de lägre åldrarna.

För att ytterligare stärka skolsystemet föreslår vi:

 • Startandet av ytterligare friskolor uppmuntras och stimuleras. Dessa skall drivas inom svenska skolverkets normer.

 • Vi vill ge möjlighet att införa kommunala friskolor som drivs utan kommunal styrning och i stället av föräldrar, rektorer och lärare

 • Begåvade elever skall stimuleras och deras kunskaper och studievilja skall tas till vara och understödjas

 • Särskilda åtgärder skall sättas in för elever som inte vill eller kan klara av undervisningen

 • Betyg införs fr o m 3:e årsklassen.

 

BAKGRUNDSFAKTA till Ale-demokraternas ställningstagande:

Tidigare Utbildningsnämnden (Barn- och Ungdomsnämnden) körde Ales kommunala skolor i botten utan att några kraftfulla åtgärder sattes in. Utvecklingen har inte kunnat stoppas.
Utbildningsnämnden har haft följande ekonomiska utveckling under mandatperioden:

År:                                            Ant. elever                      Ant.elever                      Antal                      Budget-
                                                                  Förskolan                       Grund 1-9                      elever, tot                                             ram:
2010:                                                                                                              588 mkr
2011:                      1.653                      3.482                      5.135                                            597 mkr
2012:                      1.659                      3.501                      5.160                                            648 mkr
2013:                      1.654                      3.568                      5.222                                            677 mkr

Antalet elever ökade 2011-13 med 1,7%. Inflationstakten (k-index) ökade perioden 2011-2014 (jan) eller totalt 1,7%. Tas hänsyn till ökningen av elevantalet och inflationen har skolan alltså tillförts netto cirka 65 milj kr åren 2011-2013 och resultaten i skolan fortsätter minska. Enligt senaste SALSA MÄTNINGEN (Skolverket, 2013) halkar Ale kommuns högstadieskolor ner ytterligare, båda vad gäller genomsnittliga meritvärdena och andelen elever som uppnått målen, dvs godkänt i alla ämnen.

Som ett sista alternativ vill vi att skolan åter förstatligas.

Praktisk Gymnasieskola i Ale

Många elever vill utbilda sig till och jobba inom praktiska yrken. Ale-demokraterna vill därför utveckla det kommunala samarbetet med det privata Lärlingsgymnasiet i Älvängen för yrken, som t ex Bilmekaniker, Bilelektriker, Plåtslagare, Snickare, Målare, Frisör samt entreprenadmaskinsutbildning, t ex för grävmaskinister och lastmaskinsförare mm.

Utbildningen skall ske och utarbetas tillsammans med det lokala näringslivet som även skall ges ekonomiskt stöd för att kunna ta emot lärlingar och praktikanter eller helt överlåtas på en privat Friskola. Detta program skall självklart innehålla teoretisk utbildning i de så kallade basämnena.

Den kommunala vuxenskolan i Ale

Komvux skall även i fortsättningen prioritera kompletterande utbildning för dem som behöver detta för sin fortsatta karriär och ge möjlighet för arbetslösa att skaffa arbete.

Komvux står inför en stor förändring av sin verksamhet genom att Komvux får ett allt större tryck p g a fler sökande elever med ett större utbildningsbehov. Ale-demokraterna vill därför förstärka Komvux med yrkesvägledare och svenska-för-invandrare-vägledare. 


Det kommunala stödet till studieförbunden i Ale

Ale kommun ger liksom många andra kommuner stöd till de s k studieförbunden, såsom ABF, Medborgarskolan, Vuxenskolan etc. Mycket av kursutbudet tillhandahålls parallellt med Komvux, delar av kursutbuden tillhör kategorin mindre nödvändiga, andra är ur allmän synvinkel inte nödvändiga alls. Studieförbunden uppbär förutom kommunalt stöd också regionala stöd (Landstinget) och stöd från staten. Utvecklingen har framtvingat nedläggningar av lokala avdelningar och sammanslagningar till större enheter ofta över både en och flera kommungränser vilket gör att det generella stödet till studieförbunden inte längre är en primärkommunal angelägenhet. Studieförbunden bedriver idag mycket företags- och kundanpassad uppdragsutbildning vilket gör att stora delar av verksamheten är ren näringsverksamhet finansierad direkt av kunderna/uppdragsgivarna. Ale-demokraterna tycker det är en helt riktig utveckling som också innebär att det kommunala stödet inte längre är nödvändigt.

Ale-demokraterna vill därför dra in det generella kommunala stödet till studieförbunden.

Kultur- och fritidsverksamhet i Ale

Föreningslivet skall även fortsättningsvis vara basen för fritidsverksamheten och stödjas via föreningsbidrag. Anläggningarna skall i så stor utsträckning som möjligt drivas av föreningar.

Stöd till nya föreningar som riktar sig mot flickor/kvinnor eller etablerade föreningar som satsar extra på flickor/kvinnor skall prioriteras.

Den kommunala fritidsverksamheten skall stimulera och hjälpa ungdomen att hitta "rätt" fritidssysselsättning, ej ge den färdiga aktiviteter. ÖPPET-tiderna på fritidsgårdarna måste utökas.

Fritidsgårdarna skall endast vara öppna för skolungdomar till dess de gått ur gymnasiet.

Huvudbiblioteket, med sitt nya läge i ett "kulturcentrum", bör utvecklas till en informationscentral för invånarna i hela Ale.  Kulturlivet stimuleras via ett aktivt samarbete med kommunen och föreningar. Kopplingen mellan skolan och fritidsgårdarna förstärks.

Turismen i Ale

 ”Välkommen/informationsskyltar” utmed E45:an! Inte en enda rastplats är byggd vid motorvägsutbyggnaden genom Ale! Minst två rastplatser, med informationstavlor, måste anordnas utmed E45 genom Ale kommun. Ale-demokraterna vill att Ale kommun måste medverka i de turistaktiviteter som gemensamt skall lyfta Göta älvdalen med inriktning på vår rika historia. Här ser vi att satsningen på en vikingaby ligger i linje med att bevara vår historia och kultur även om detta effektivare hade kunnat ske med kunniga entreprenörer. Här finns mängder med stenåldersfynd – Skepplandadalen är förmodligen Svea rikes vagga!? 

Säkra ridvägar i Ale

Ale-demokraterna har varit initiativtagare till projektet ”Säkra ridvägar i Ale” genom att bl a initiera offentliga möten där idéerna presenterats om säkra ridvägar på gamla f d fägator och andra gamla stigar och leder som genomkorsar vår kommun och med möjligheter till samarbete med angränsande kommuner görs möjligt. På så vis kan rejäla och säkra ridvägar skapas, både på längden och tvärs igenom vår kommun!

En idéell förening har bildats och arbetet har hittills inneburit att EU-medel (LEADER) om ca 3 milj kr har tillförts projektet i ett första steg att bygga och bekosta säkra ridvägar.
Genom Ale-demokraternas förslag i det kommunala budgetarbetet har 6 milj kr tillförts under mandatperioden 2011-14 och ca 50 km säkra ridvägar har skapats i Ale kommun!

Utmed dessa ridvägar skapas nya företag som erbjuder B&B, dvs Box and Breakfast! Och innebär förstärkning för redan etablerad hästverksamhet och som ligger i anslutning till ridvägarna.

Ridvägarna har också blivit omtyckta promenadvägar. Och Säkra Ridvägar gör att ridintresserade ungdomar slipper använda gator, vägar och trottoarer att rida på!

MÅLSÄTTNINGEN är att skapa säkra ridvägar i hela Ale kommun.


Campingplats, ställplats, båt-trailerramper i Ale

Ale-demokraternas krav på en campingplats vid Vikingagården har nu också beslutats av kommunstyrelsen att byggas 2015. Området är perfekt för detta: Älvutsikten och närheten till Göteborgs centrum genom dels motorvägsmotet, dels pendeltåget i Älvängen! Här kan med fördel ställplatser för husbilar anordnas. Våra båthamnar måste öppnas bättre för båtgäster. Ramper för tillfällig sjösättning av båtar på båttrailer i Göta Älv kan enkelt anordnas, såväl i Surte som i Nol och Älvängen.

Tanktömning för husbilars toalettavlopp kan med enkla grepp anordnas vid Älvängens Reningsverk.

 

Turistbyrå i Ale

En turistbyrå öppnas på Vikingagården i samband med att den utvecklas till campingplats.  Turismen får på så vis ett bättre service. Idag är den obefintlig! Information om alla våra fiskesjöar bl a i Risveden med sina många naturreservat kan göra vår natur mer uppmärksammat, något som inte minst våra utländska gäster uppskattar! Laxfiskebrygga i Älvängen anordnas, kanske kombinerat med båtuthyrning (idag finns en väg ner till Göta Älv med en gammal ångbåtsbrygga så förutsättningarna finns redan!). Hällristningarna i Sålanda måste bättre exponeras, kanske en ny turistattraktion! 

Ny båthamn ny marina i Älvängen

Norra delarna av Carlmarks Industriområde utmed Göta Älv i norra Älvängen förfaller mer och mer och drar till sig allsköns kriminalitet. Aledemorkaterna har krävt att området jämnas med marken och att detaljplanen görs om för att ge plats åt t ex ex marina, som även skulle stärka Älvängens utveckling!

 

Motorsportcentrum/stadium i Kollanda

I Ale kommun finns och har funnits såväl go-cart-bana, moto-cross- och folkracebana som enduro- och trialbanor i nära anslutning till bostadsområden. I takt med bebyggelseexpansionen uppstår konflikter p g a buller och andra olägenheter. För att erbjuda fortsatta möjligheter för dessa motorsporter inom vår kommun har på Ale-demokraternas initiativ arbete påbörjats med att skapa ett helt nytt motorsportcentrum i Kollanda där alla motorsporter kan samsas. Området ligger strategiskt till och lätt att nå både från Göteborg, Trollhättan, Borås/Alingsås. Ale-demokraterna stödjer självfallet en fortsatt utveckling av projektet som kan vara ett alternativ till motorsportanläggningen i Älvängen när den så småningom måste flytta p g a att bullret hindrar bostadsutbyggnaden i norr/östra Älvängen.

 

Ale-demokraterna vill utveckla Kattleberg AirPort!

I Kattleberg har en driftig flygentusiast byggt upp en anläggning med landningsstråk och hangarer för flygplan och helikoptrar. Här finns också klubbstuga för flygentusiaster och anläggningen besöks frekvent av såväl svenska som utländska flygentusiaster.

Området kan med fördel utvecklas med boende, med tillgång till startbanan och med egen taxibana till den egna villan! Viss ungdomsverksamhet pågår redan och kan utvecklas vidare för flyg- och motorintresserade ungdomar!

Simhallar och simundervisningen i Ale

Ale-demokraterna vill att kommunens simhall i Skepplanda byggs ut för att möjliggöra för alla barn att få obligatorisk simundervisning.  Vidare anser vi att alla elever i skolan före tredje klass skall kunna simma minst 200 m och fr o m. 7:an skall de utbildas i livräddning. Det skall också vara ett attraktivt alternativ för övriga Alebor att simma och motionera. Vi föreslår därför en ombyggnad av simhallen i Skepplanda med en ny lek- och undervisningsbassäng samt skapandet av en relaxavdelning i anslutning till bastun.  Denna verksamhet kan med fördel ske i samarbete med simklubbarna.

Musikskolan i Ale

Musikskolans resurser skall förstärkas så att elever med talang oavsett ekonomiska möjligheter från hemmet skall kunna utveckla sitt spelande. Musikskolan skall vara en rättighet för alla barn.

Internationella kontakter.

Vi ser positivt på utvecklingen av vänorter. Dock skall dessa ge ett utbyte som gagnar främst våra barn och ungdomar men även övriga invånare.

Internationella kontakter skall ske genom SIDA:s medverkan.

 

Äldre/Funktionshinder- och familjeomsorgen i Ale

Vi har ett stort ansvar inte minst gentemot våra äldre och funktionshindrade kommuninvånare. De skall ha möjligheten att välja boende allteftersom det blir svårare att klara sig hemma. Ale-demokraterna vill också erbjuda ökad livskvalitét för dem som bor i kommunens trygghetsboende genom meningsfylld aktivering och stimulans. Detta kan med fördel ske genom ett ökat samarbete med våra frivillig-organisationer.

Färdtjänsten skall göras generösare och regelverket måste med förenklas. Till dess att det finns ett enhetligt system inom hela Västra Götaland vill vi Ale-demokrater att Ale kommun erbjuder färdtjänst över hela Västra Götaland. Detta minimerar samtidigt behovet av Riksfärdtjänst.

Verksamheten för funktionshindrade dimensioneras så att de funktionshindrade i så stor utsträckning som möjligt kan leva ett liv så likt icke-funktionshindrade som möjligt.          Ale-demokraterna stödjer fortsatt generös bedömning och stöd för bostadsanpassning för funktionshindrade så att man kan bo kvar i sin invanda hemmamiljö!

 • Vi vill underlätta privata alternativ inom äldreomsorgen, vilket visat sig vara både effektivare och bättre samtidigt som det är ekonomiskt fördelaktigt för både kommunen och den enskilde. 

 • Vi stödjer utvecklingen av valfriheten inom Hemtjänsten på så vis att den som är berättigad till hemtjänst skall kunna välja mellan den kommunala hemtjänsten och privata entreprenörer.

 • Vi vill skapa nytt äldreboende i Älvängen kompletterat med god service.

 • Vi vill också på alla sätt understödja privat byggande och drivande av s k 55+boende över hela kommunen. Många vill sälja sin villa och flytta till boende med service. Ale-demokraterna driver på så att marknära, mindre lägenheter kommer att byggas i Skepplanda, Älvängen, Bohus och Surte.

 • Vi vill kunna erbjuda hemlagad mat på alla äldreboenden!

 • Vidare vill vi säkerställa kompetensen hos personalen så att det blir attraktivt att jobba inom omsorgen.

 

Nya äldreboenden i Älvängen-området

I samband med omstruktureringen av Älvängen frigörs ett stort markområde mitt i centrum genom flytten av bussterminalen till nytt Resecentrum längre söderut.  Markområdet, som är kommunalt, kan med fördel bebyggas med flervåningshus, gärna 8-10  våningar med fantastisk utsikt, där bl a seniorboende och trygghetsboende kan inrättas mitt i centrum. I markplanet skapas butiker, samlingslokaler, restaurang, lokaler för omsorgspersonal mm.
Alternativt i annat central läge i Älvängen.

Socialtjänsten i Ale

Socialtjänsten har ett stort ansvar att avväga när och vilka åtgärder som skall göras.

 • Vi vill fortsätta arbetet att genom olika satsningar med fokus på tidigt förebyggande arbete stödja barn och unga, vidareutveckla samarbetet inom SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid) och satsa på ytterligare hemmalösningar.

 • Vi vill starta en socialmedicinsk mottagning för unga, s k MiniMili, i syfte att tillgodose ett samlat och långsiktigt stöd till ungdomar som riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap p g a riskbruk av alkohol och droger.

 • Vi vill stödja föräldrar som behöver hjälp att förändra sin familjesituation.

Många kommer till socialtjänsten för att få ekonomiskt bistånd. Dessa bistånd skall i görligaste mån vara kopplade till en motprestation i form av arbete. Vi är medvetna om att detta kan strida mot socialtjänstlagen men systemet bör ändå införas på frivillig grund mellan kommunen och biståndstagaren.  Vår målsättning är att alla skall ha ett arbete att gå till. Här har socialtjänsten i samarbete med arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet ett stort ansvar.

Missbruksarbetet skall i första hand inriktas mot förebyggande åtgärder och så långt det är möjligt skall det ske på hemmaplan. Vi stödjer därför Motivationsboende och behandling av våra missbrukare, som vill bryta sitt missbruk och livsmönster.

Vi vill också satsa på ”Fast bostad först!”, dvs riktiga bostäder med eget kontrakt, ett långsiktigt stöd utan vårdkedja och som också frigör kontraktshanteringen från socialtjänsten och återför detta till bostadsföretagen. Vi vill inrätta en socialmedicinsk mottagning även för vuxna tillsammans med sjukvården.

Ale-demokraterna vill att det skall vara lätt att leva i Ale!

Det kommunala centralköket i Nödinge (Ale Matservice)

Vi föreslår en total nedläggning alternativt utförsäljning av kommunens centralkök och vill att matlagning sker ute på de enskilda skolorna, daghemmen och äldreboendena. Detta kan bli något dyrare men med modern matlagnings-teknik ute på de olika köken kan både varierad men framför allt näringsriktigare mat erbjudas.

Vi förstärker tätorterna för ökad service!

Våra tätorter måste förstärkas! Detta för att skapa bättre underlag för såväl kommersiell service som livsmedels- och annan daglighandel, restauranger, caféer, småbutiker med udda utbud som för allmän service som kollektivtrafik, vård- och omsorg och annan kommunal service. Under Ale-demokraternas ledning har också mycket stora förändringar skett i de flesta tätorterna och mycket är ”på gång” och som kommer att byggstartas/genomföras under mandatperioden 2015-18, flertalet som en direkt följd av den ändrade bostadspolitiken under mandatperioden 2010-14.

Bl a beroende av den uppsnabbning av detaljplaneprocessen som Ale-demokraterna har drivit igen har Ale kommun den 1 januari 2014 nästan 800 byggrätter klara för byggnation varav hälften har påbörjats! Och nästan 1.600 byggrätter kommer att vara säkerställda i nya detaljplaner till 2015/16 genom dessa beslut. Ale kommuns plan- och byggberedskap har aldrig någonsin tidigare varit bättre! Vi är väl rustade att ta emot nya invånare! Och skattebetalare!

Några exempel på nyligen godkända planområden eller förslag till nya planområden:

Surte:

 • ”Green Village”: 86 lägenheter, BRF
 • Brattåsberget: 42 lägenheter i radhus
 • Flera nya bostadsprojekt är på ritbordsstadiet genom lokal byggmästares försorg!

Bohus:

 • Bohus samhälle måste förstärkas och Ale-demokraterna vill att området Vinningsbo-dalar skall avsätts som utbyggnadsområde för bostäder.

Nödinge:

 • Flera stora projekt har sjösatts genom påbörjad detaljplaneläggning:
  • Ale Höjd  med 350 – 400 lägenheter, villor
  • Backa Södra ”Orkla” med ca 500 bostäder som/villor/par-radhus
  • Gymnasiekullen intill gymnasiebyggnaden med ca 100 lägenheter
  • Flera mindre planområden

Nol-Alafors:

 • Rished vid Sjövallavägen: ett 100-tal lägenheter i villor och flerbostadshus.
 • Centrala Nol: nya hyreshus om ca 100 lägenheter.

Älvängen:

 • Kronogården med 0totalt skall 450 lägenheter (villor, radhus, flerbostadshus) byggas!
 • ”Gula Villan” centralt planeras för drygt 30 BRF-lägenheter.
 • Gustavas Plats (f d Bussterminalen): ca 50 BRF-lägenheter med butiker i b.v.
 • Paradisområdet planläggs för ett 90-tal villor
 • Änggatan i centrum, planlagd för ca 65 lägenheter

Skepplanda:

 • Skepplanda Södra (Vadbacka/Fors) öppnas för ett 20-tal villor
 • Skepplanda vid Garnvindan planläggs för ett 30-tal villor/flerbostadshus
 • Skönningared byggs ut med 35 villor

Alvhem:

 • Planområde centralt om drygt 20 villor klart för byggnation

I alla större bostadsområden som planeras och bebyggs finns för- och grundskolor inom områdena! Och på flera områden även äldreboenden!

Ale-demokraterna driver på i bostadsbyggandet!

 

Vi utvecklar Älvängen och Nödinge till Ales två centralorter!

För att får ordning på utbyggnaden av Älvängen och Nödinge har under mandatperioden 2010-14 startats s k Fördjupade Översiktsplaner (FÖP) över Älvängen och Nödinge. Båda är en fortsättning av tidigare (under 2008) gjorda strukturstudier. Temat är att utveckla Älvängen och Nödinge till attraktiva småstäder med fullgod service.

 

Hela Ale skall leva! Också landsbygden!

Även våra mindre samhällen skall ha samma möjligheter till utveckling och det gäller också bygden utanför större tätorter. Den struktur som finns där måste ges en möjlighet att överleva. Kommunens alla särdrag är en av våra fördelar jämfört med andra kommuner och vi skall därför vara rädd om dessa och låta särdragen vara vårt konkurrensmedel genom försiktig men ändå generös expansion. Men expansionen får inte komma före trivsel och miljöbevarande åtgärder. Ale är och skall vara en eftertraktad bygd att leva i. Ale-demokraterna vill på alla vis underlätta ett aktivt samarbete mellan kommunen och byggare och andra entreprenörer inom Ale kommun.

Under 2013 knöts en bredbandsspecialist till Ale kommun med uppgift att underlätta utbyggnaden av bredband inom Ale kommun. Formerna för detta skall fastställas mandatperioden 2015-18.


Ale-demokraterna initierar Landsbygdsutveckling i Strandnära områden (LIS)

Under 2013 beslöts efter förslag från Ale-demokraterna, att upprätta ett Handlingsprogram för Landsbygdsutveckling i Strandnära områden (LIS). Detta för att möjliggör byggandet av nya fritidsbyar i t ex Risveden vid Lysevatten. Viss sådan verksamhet förekommer redan i mindre omfattning, med nästan uteslutande utländska gäster, främst från Tyskland, Holland och Danmark, men en expansion hindras idag av alltför rigorösa regler om strandskydd. Ett LIS-program öppnar möjligheter för utveckling av friluftslivet med ett strandnära boende.

 

Långsiktig samhällsutveckling i Ale, en kommun att leva och bo i!

Kommunens ställningstagande skall ske utifrån mycket hänsynstagande till bl a närmiljön. Miljöfrågorna skall alltid tillmätas stor betydelse i samhälls-planeringen. Kommunen skall verka för en samhällsutbyggnad som ur miljö- och utvecklingssynpunkt är realistiskt uthållig och kretsloppsanpassad. Utbyggnaden av järnvägen med pendeltåg får absolut inte ske till priset av att glesbygdstrafiken dras ner. Inrättandet av en tågpendel med stationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen får alltså inte innebära att busslinjer till orter som Alvhem, Hålanda, Kilanda, Ryd m fl dras in eller försämras. Ett krav måste vara att i stället skapa fungerande matar-trafik dels från våra tätorters ytterområden, dels från våra glesbygdsorter till våra nya tåg- och bussterminaler utmed nya E45:an och järnvägen. Detta var också den politiska viljan och överenskommelsen med Ale kommun inför invigningen av väg- och järnvägsprojektet Bana-Väg-i-Väst den 9 december 2012 men två dagar innan invigningen meddelade Västtrafik att de överenskomna matarbusslinjerna från landsbygden drogs in.

Ale-demokraterna finner detta helt oacceptabelt och fortsätter kämpa för en bättre fungerande kollektivtrafik.

För att underlätta pendeltrafiken vill vi att det byggs parkeringshus i anslutning till pendelstationerna i Älvängen och Nödinge.

Översiktsplaneringen görs mindre detaljerad och skall enbart tjäna som ett stöd, inte som en förbudsliggare!

Konkreta kortsiktiga åtgärder för att underlätta bostadsbyggandet utanför planlagda områden:

 • Ännu friare möjlighet att bo och bygga på landsbygden.
 • Vi avvisar regler som inskränker möjligheten att bygga och bo längre bort än 400 meter från busshållplats, som klassar all mark som brukningsvärd jordbruksmark (med byggförbud enligt de röd-gröna!), som betraktar landsbygdens husdjur som farliga (byggförbud!) o s v.
 • Ett starkare stöd till grupper som arbetar för bygdens bevarande.
 • Kommunal service till alla Alebor oavsett var man bor.
 • Se till att alla samhällena får utvecklas på samma villkor.
 • Restriktionen med bygglov i våra tätorters utkanter måste bort!
 • Strandskyddsreglernas tolkningsutrymme måste utnyttjas mer generöst.
 • Delegationsrätten att fatta snabba, positiva beslut utökas för våra tjänstemän.
 • Negativa besked får inte beslutas av tjänsteman.
 • Tjänstemannasidan måste gå i bättre takt med den politiska viljan.

 

Förenklade regler för detaljplaneläggning i Ale

Ale-demokraterna vill fortsätta förenklingsprocessen den kommunala beslutsprocessen:

 • Ansökan om upprättande av detaljplan skall, om den huvudsakligen stämmer med Översiktsplanen, alltid beviljas.
 • Planarbete kan med fördel utföras genom sökandens försorg, dvs med hjälp av egna planarkitekter.
  • Det skall inte vara ett självändamål att kommunen skall upprätta detaljplaner. På marknaden finns duktiga planarkitekter och vi slipper vänta i åratal på att få klart en detaljplan.
 • Ändringar i befintliga detaljplaner skall som utgångspunkt ha reglerna om enkelt planförfarande.
 • Som alternativ till detaljplaneläggning skall systemet med Områdesbestämmelser användas, särskilt i landsbygdsområden.
 • Det måste bättre tydliggöras vad som är myndighetsutövning (=skattefinansierat) och vad som är konsultjobb (= betalas av sökanden och kan konkurrensutsättas) när kommunen erbjuder detaljplanearbeten.
 • Gamla byggnadsplaner från 1930-1960-talen måste efterhand revideras och uppdateras till modern standard, dvs gamla planbestämmelser som saknar relevans i dagens samhälle skall tas bort och ersättas med nya, moderna.

 

Ale-demokraterna driver på i arbetet med att underlätta planarbetena!

 

Förbättrad närmiljö i Ale!

Ale-demokraterna stöder den mycket ambitiösa Energiplan som upprättats för kommunen. För den fysiska miljön har vi kraftfullt agerat för bl a:

 • Strandängarna utmed Göta Älv skall skyddas och ytterligare industrietablering utmed älven förbjuds. Vi har initierat beslut att upphäva gamla detaljplaner i Nol och Älvängen, som medgett Industri utmed Göta Älv.

 • Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelleder utmed Göta Älv med rastplatser, grillplatser och trailerramper för sjösättning av småbåtar.

 • Uppförandet av fågeltorn i Stora Viken.

 • Stopp för vidare bostadsutbyggnad runt Vimmersjön i Nödinge och beslut om åtgärder för att komma till rätta med övergödningen av sjön. Området skall utgöra en en grön lunga i det kommande, utbyggda Nödinge.

 • Ale-demokraterna kommer att föreslå återuppbyggnad av vattenkraftverket ur Hälltorpsdämmet i Alafors.

 • Vi vill också utreda möjligheterna att uppföra linbanesystem att mata resande från bostadsområdena i tätorternas ytterområden till pendelstationerna. Billigt, effektivt, miljövänligt!

 • Ale-demokraterna har varit pådrivande att skapa ett vackrare och renare offentligt rum i vår kommun. Papper och skräp slängs över allt och vi har därför verkat för att arbetslösa ungdomar anställs för att bl a hålla rent och snyggt.

 • Vi har också initierat beslut att inrätta ”klottergrupper” tillsammans med fastighetsägare för att snabbt ta bort klotter på offentliga platser.

 • Ale-demokraterna vill att trafikrondellerna till tätorterna skall utsmyckas med planteringar, symboler eller något för orten typiskt för att skapa en välkomnande attityd! Detta kan göras tillsammans med lokala företag.

 

Kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser, vägar och torg i tätortsnära detaljplaner

                    
Ale-demokraterna har under mandatperioden 2010-14 drivit igenom utredningar som syftar till beslut om kommunalt övertagande av de enskilda huvudmannaskapen i kommunens samtliga plan/tätortsområden. Detta innebär att skötsel av allmänna platser som gator, vägar, lekplatser, parkmark etc och som idag sköts av de lokala vägföreningarna skall övertas av kommunen. Den kommunala netto-merkostnaden, cirka 0,15% på kommunalskatten uppvägs för den enskilde av att avgiften till vägföreningarna utgår. De enskilda vägarna på landsbygden kompenseras genom nytt kommunalt stöd med motsvarande belopp.

 

Statliga vägar inom kommunen

Alvhems-motet måste kompletteras med avfart in till Alvhem från söder. Vägen mellan Grönnäs – Skepplanda, som idag är trafikled för farligt gods och trafikmatar bl a Skepplanda Industriområde måste rätas ut. Vägen mellan Skepplanda och Älvängen ska inte längre tillåtas som trafikled för farligt gods eftersom angränsande områden har avsatts som utbyggnadsområde för bostäder.

Vägsatsningar österut främst med tvärled mot Alingsås börjar bli dags att prioritera.  Vägen måste rätas ut. Den utgör idag en trafikfara mot bakgrund av den mängd ökande grus/stenkross- och betongtransporter som sker varje dag till och från de undan för undan utvidgade täkt- och industriområdena i Kollanda.

Statliga vägar och gator i och genom våra tätorter skall tas över av kommunen. Detta för att skapa kommunal kontroll över skötsel och utveckling.

 

Gång- och Cykelleder i kommunen – förstärkt utbyggnad kommande mandatperiod!

Under den gångna mandatperioden 2010-14 har Ale-demokraterna drivit på utbyggnaden av GC-leder. I samband med väg- och järnvägsutbyggnaden byggdes stora delar av det sammanhängande GC-vägnätet mellan Surte och Alvhem i Trafikverkets regi, bl a utmed Göta Älv. Och kommunen har byggt i Surte byggt utefter Karonsbergsvägen och Grangärdesvägen, i Nol utefter Folketshusvägen, i Skepplanda utefter Forsvallen, i Nödinge utefter Rödjansväg och utefter Gamla Kilandavägen, i Älvängen längs Tolleredsvägen och gångbana vid Hålstensvägen, mellan Göteborgsvägen och pendeln samt inom Kronogården (totalt ca 2 km när hela området är utbyggt). Några av beslutade prioriteringar:

SURTE: GC-väg mellan korsningen Bruksvägen/Egnahemsvägen och Surte skolan.
BOHUS: GC-väg längs Skolvägen och Skårdalsvägen upp till Bohus skolan
NÖDINGE: GC-korsning och GC-väg på Norra Kilandavägen vid Gulköversgatan
NOL: GC-åtgärder på väg och korsningar på Gallåsvägen och längs Brandsbovägen
ALAFORS: GC-led längs Ledetvägen och vid anslutningen Alingsås/Nya
ÄLVÄNGEN: GC-väg mellan skolområdet och centrum via Hövägen o/e Starrkärrsvägen
SKEPPLANDA: GC-korsning Kvarnabovägen vid Alehemsvägen och till alla busshållsplatser utmed Skepplandavägen.

Vi har också beslutat om GC-utbyggnad av Hövägen och Fabriksvägen i Älvängen, Trolleviksvägen mot kolonilotterna i Nödinge (pågår) samt Videgårdsvägen och Danska Vägen i Surte. Och efter överenskommelse med Trafikverket kan vi nu äntligen bygga om och enkelrikta Ledetvägen i Alafors och anlägga den efterlängtade GC-leden! Och den gamla banvallen mellan Älvängen och Alvhem har övertagits av Ale kommun och på Ale-demokraternas förslag byggts om till Sveriges första GCH-led (gång-cykel-häst)!

På vår agenda står också att bygga ut GC-led mellan Skepplanda – Hålanda och Älvängen – Starrkärr (redan beslutat) och i en framtid GC-led mellan Alafors – Sjövik i Lerums kommun.

 

Ny central kommunal förvaltning

Ale kommun har under många år haft en mycket dålig och mycket kostsam organisation med de olika förvaltningssektorerna spridda på flera platser runt om i kommunen. Det nuvarande kommunhuset i Ledet har för länge sedan mist sin funktion som samlad förvaltningsbyggnad. Byggnaden ligger också helt fel ur många synvinklar: medborgarna måste åka särskilt dit om man har något ärende till kommunen i st f att slinka in när man ändå befinner sig i t ex Älvängen eller i Nödinge. Och det är mycket svårt att få personal till Ale kommun eftersom de flesta sökanden bor i Göteborg och vill kunna åka med tågpendeln till jobbet i Ale kommun. Men: man åker inte tåg till Nol för att sedan fotvandra till Ledet några kilometer!
I den förstudie om ny samlad administration som gjordes 2009 framgår det mycket klart att en ”lokalförändring ska förbättra kommunens kostnadseffektivitet och ge medborgarna en mera tillgänglig service. Ändamålsenliga lokaler ska skapa förutsättningar för snabb och effektiv kommunikation och samverkan”.

Utredningen slog fast att den nuvarande lokalytan för den splittrade administrationen uppgår till 8.700 m2 och att en samlad administration skulle klara sig med 5.900 m2! Vi skulle alltså kunna minska lokalbehovet med drygt 30%, få en effektivare organisation till en lägre kostnad! På köpet får vi representativa kontor i st f de anonyma vi har idag.

Samtliga partier har enats om att Ale kommun har två /2/ centralorter: Älvängen och Nödinge och det är dags gå från ord till handling. Vi föreslår två alternativ:

Alternativ 1:

 • Ett nytt kommunhus i Älvängen eller Nödinge Centrum med en helt samlad kommunal förvaltning

Alternativ 2:

 • Nytt kommunhus i Älvängen Centrum med Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kommunfullmäktige mm, dvs de s k ”Hårda frågorna”
 • Servicekontor i Nödinge Ale Torg behålls, med Utbildning, Kultur/Fritid, Social- och Äldreomsorg, de s k ”Mjuka frågorna”.

Vi Ale-demokrater saknar en identitetspunkt i vårt Nya Ale kommun! Vi vill inte fortsätta det Gamla Ales anonymitet! Vi vill stolta kunna visa ett nytt kommunhus i det Nya Ale, en vacker och representativ byggnad i ett centralt läge!

 

Sälj det kommunala bostadsbolaget AB Alebyggen!!

Tiden har sprungit ifrån de kommunala bostadsbolagen! När en hård verklighet tvingade kommunerna att bilda bostadsbolag var de nödvändiga som ett socialt alternativ på en oligopolmarknad där stora bostadsbolag dikterade villkoren. Inom det kommunala bostadsbeståndet kunde man också ”smeta” ut de högre kostnaderna vid nyproduktion av hyreslägenheter på hela beståndet = de äldre lägenheterna kostade lite mer men de nya fick en lägre hyra vilket också möjliggjorde nyinvesteringar (tillsammans med statliga bidrag!). Detta system är idag inte längre tillåtet. Och en rad andra konkurrensfördelar som de kommunala bostadsbolagen hade är sedan länge också förbjudna. Så t ex måste kommunerna ta ut borgensavgifter för att kompensera de kommunala bostadsbolagens möjligheter till lägre ränta med kommunal borgen, kommunen som ägare kan inte detaljstyra bostadsbolagets drift och/eller investeringar, kommunen som ägare är en aktör av många. Och hyressättningen måste följa rådande marknadshyror. Genom förhandlingar med bolagets styrelse kan visst sociala hänsyn tas till utsatta personer men den möjligheten finns även med de stora, privata bostadsbolagen. De stora privata bostadsbolagen drivs idag på ett mycket professionellt sätt med stor kundhänsyn vilket dock också skall tillskrivas ledningen av AB Alebyggen, till skillnad från många andra kommunala bostadsbolag. 

Av sociala eller bostadspolitiska anledningar  finns det  idag  inte längre några anledningar behålla det kommunala bostadsbolaget AB Alebyggen med över 2.000 hyreslägenheter inom Ale kommun som ett helägt bostadsbolag!

AB Alebyggen är ett välskött, har relativt väl underhållna fastigheter och lägenheter som säkerligen har ett betydligt högre marknadsvärde än netto bokförda värdena. Och med den senaste utförsäljningen av de för Ale kommun drivna äldreboendena har därtill skapats ett mycket positivt kassaflöde och/eller en lägre skuldsättningsgrad.

En köpeskilling till ägaren Ale kommun om cirka 500 milj kr synes skälig och rimlig. En engångsintäkt för Ale kommun i denna storleksordning skapar ett expansionsutrymme om ca 50 milj kr/år, pengar som Ale-demokraterna vill använda för att på alla nivåer möjliggöra en storsatsning på den eftersatta grundskolan i Ale kommun.

AB ALEBYGGEN tillförs dessutom ytterligare kompetens och tekniskt kunnande genom en försäljning.”  

Ale kommun och näringslivet.

Kommunen skall vara ett stöd för de frågor som näringslivet ställer. Den skall också minimera tiderna för olika tillstånd som våra företag söker. Mark för etableringar skall finnas och vara förberedd. Service åt näringslivet skall vara en naturlig del i alla kommunala kontakter och inte enbart vara en angelägenhet för en särskild kommunal avdelning för Näringslivsfrågor! Service skall ges av kommunens samtliga myndighetsorgan. En särskild näringslivsdelegation bestående av kommunens berörda förvaltningschefer och deras berörda underlydande tillsammans med den politiska eldningen skall vara en naturlig serviceförstärkning åt nya och befintliga företag. Genom Ale-demokraternas beslutsinitiativ genomdrevs under den gångna mandatperioden snabbenkätsundersökningar vid miljö- hälsa- livsmedelskontrollsinspektionerna. Tjänstemannen avlämnar till den som kontrolleras en blankett med 5-10 frågor bl a hur inspektionen genomfördes, om tjänstemannen uppträdde korrekt och sakligt, om besöket skedde till belåtenhet etc. Blanketten kunde skickas in anonymt och efterhand fann alla parter att detta var ett mycket effektivt sätt att förstå varandras roller! Kundnöjdheten ligger idag på nära 100%!

 

Företagsklimatet i Ale

Ett gott företagsklimat avgör en kommuns tillväxt. Förutsättningarna för företagen påverkar befolkningsutvecklingen, antal jobb och skatteintäkter. Under en lång följd av år har Ale kommun tyvärr utmärkt sig mycket negativt vad gäller företagarnas syn på Ale kommun och dess såväl politiska- som tjänstemannaledning. Genom aktivt arbete från den politiska ledningen, bl a genom åtgärder som beskrivs ovan (enkätundersökningar) har Ale kommun klättra rejält i ligan över Sveriges bästa företagskommuner! Från att under många år legat i bottenskiktet till att 2014 närma sig den övre halvan! Vårt mål är att tillhöra Göteborgsregionens bästa kommuner!

 

Industrimark i Ale

I Älvängen och Skepplanda finns stora ytor industrimark som legat färdigplanerad i mer än 20 år utan att attrahera speciellt många nyetableringar av industrier. Bättre än att ligga för fäfot bör industrimarken realiseras ut för att på så vis locka företag hit. År 2013 antogs detaljplan för industri vid Häljered utmed E45:an och som kommer skapa etableringar 2015-18.

Under 2014 togs beslut att sälja ett 70.000 m2 stort industriområde på ”Berget” (stenkrossområdet ovanför Stora Viken) vilket bäddar för industrietablering och därmed nya jobb 2015-18.

Svenstorpsområdet i Älvängen, norr om Handelsplats Älvängen, projekteras för främst handelsetableringar under åren 2014-18.

I centrala Nol finns gott om etableringsmöjligheter för mindre och medelstora företag bl a i Tudors gamla fabrikslokaler, i direkt anslutning till E45:an och pendelstationen.

Ale-demokraterna driver på i etablering av nya industri- och handelsområden.

 

Kommunal personalpolitik för Ale kommun

Det skall vara roligt, stimulerande och utvecklande att arbeta för Ale kommun. För att nå detta vill vi satsa på kompetensutveckling för i första hand vårdpersonal och lärare men även för andra personalgrupper som behöver. Denna kompetensutveckling skall vara inom yrket. Några punkter vi kommer att arbeta för under perioden är:

 • Aktiv friskvård för all personal
 • Personalen måste få känna sig delaktiga i och få verklig bestämmanderätt ute i verksamheterna.
 • Ingen skall vara rädd för repressalier för sina åsikter skull om man har en avvikande mening.
 • Mobbning på arbetsplatsen skall med kraft motarbetas och stävjas.
 • Alla tendenser till maktmissbruk skall på alla nivåer uppmärksammas och åtgärdas.
 • Alla förvaltnings/sektorschefer skall anställas via förordnanden på tre år i taget. De skall kunna flyttas till annan tjänst om verksamheten inte fungerar.

 

Säkerheten i Ale – polisens bristande resurser stort problem

Några av de grundläggande fundamenten i ett samhälle är och måste vara att garantera medborgarna skydd till liv och egendom samt rättsäkerhet. Dessa fundament håller undan för undan på att rämna. Allmänhetens förtroende för samhällets förmåga att tillhandahålla godtagbart skydd minskar för varje ouppklarad stöld, för varje oprovocerat våld, för varje gång någon helt oskyldig drabbas av den kriminalitet som följer i spåren av bl a en underbemannad och ineffektiv polis.

Ale kommuns saknar sedan några år egen polisstyrka. Ale kommun är i det sammanhanget en del av Kortedala/Angereds-polisen, alltså ingår i ett mycket stort och hårt belastat område. Idag kan nästan enbart utredningsarbete göras plus några enstaka patruller i veckan. Kvällar och helger finns oftast ingen polis alls. Pågående brottslighet blir i praktiken omöjlig att göra något åt.

Ale-demokraterna vill för att höja säkerheten och skyddet för våra medborgare, butiksägare och affärsidkare, skolor och andra offentliga verksamheter att Ale kommun anlitar väktare som skall patrullera kommunen, speciellt på nätter och helger.

Ale-demokraterna anser att ordningspolisen åter bör kommunaliseras och ställas under kommunalt huvudmannaskap.

 

Ales position i Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR)

Ale kommun måste för sina invånares skull höja svansföringen. Vi kan inte längre betrakta oss som en förortskomplex lydigt under Göteborgs stads ofta egensinniga maktfullkomlighet. Länge har omgivningen och även Ales egna företrädare verkat med uppfattningen och den låga ambitionen att Ale är en del av Göteborg! Andra kommuner i Göteborgs grannskap håller en betydligt högre profil. Sker ingen attitydsförändring från Göteborgs Stads sida gentemot förortskommunerna är det dags överväga ett kommunalförbund för de 12 förortskommunerna som en motpool till Göteborg.

 

Trängselskatter runt Göteborg

Att bygga och underhålla det nationella väg- och järnvägsnätet är en statlig angelägenhet. Finansieringen skall ske och sker via statsbudgeten. Fordonsrelaterade skatter såsom olika drivmedelsskatter, bilskatter mm samt mervärdeskatter beräknas ge statskassan cirka 90 miljarder per år. Av denna summa går enbart en mindre del, cirka 20-30 miljarder kr per år, tillbaka till kostnader för infrastrukturen: underhåll, reparationer, ny- och ombyggnader av våra vägar.

I beslutet att införa trängsel-skatt finns inte ett enda ord om att åtgärderna avser att minska trängseln i Göteborgs innerstad, att förbättra framkomligheten eller att förbättra miljön. Enda syftet, klart uttalat i besluten och avtalet med staten, är att använda trängselskatten som finansieringskälla, vilket egentligen strider mot förarbeten till lagen och propositionen samt huvudsyftet med lagen.  Utredning visar en ”avvisningseffekt om cirka 5-10% i centrala delar av stan (Göteborg)” Men det är inte de centrala delarna av Göteborg som är det stora problemet i Göteborgs-trafiken utan det faktum att det inte finns någon ringled runt staden, som i alla andra någorlunda stora städer runt om i den industrialiserade världen. I det s k Västsvenska Paketet finns inget sådant förslag, vilket innebär att all trafik norr/österifrån på E6 , E45, E20 och Rv40 som skall fortsätta söderut och vice versa även i fortsättningen kommer att mötas i en enda punkt: Marieholms/Tingstadsmotet med idag drygt 120.000 fordonsrörelser varje dygn). Däremot har det genom ensidig satsning i Göteborgs centrum genom ombyggnad av tidigare flerfiliga trafikleder för cykelleder och bussfiler skaptas en trafiksituation som på sina håll närmast kan betraktas som kaos. Och på ”köpet” har man lyckats skapa verklig trängsel, den som aldrig tidigare funnits i Göteborgs centrum!

Riksrevisionen har starkt kritiserat kalkylerna och dömt ut projektet som samhällsekonomiskt olönsamt och som för att kunna användas som avsett måste tillföras investeringar om ytterligare ca 25 miljarder kr, dvs totalt 50 miljarder kr. Driftkostnaderna för inkasseringen av trängselskatten är 300 milj kr per år! Världens i särklass dyraste skatteuppbörd!

I stället för Trängselskatt, som i huvudsak drabbar arbetspendlare med få alternativ till buds föreslår Ale-demokraterna att kommunal- resp. landstingsskatterna höjs måttligt vilket skapar mer rättvissa:

 • De 12 kranskommunerna runt Göteborg höjer kommunalskatten med 10 öre

 • Göteborgs kommun höjer skatten med 20 öre

 • Västra Götalands Regionen höjer landstingsskatten med 15 öre

 • Hallands landsting höjer landstingsskatten med 10 öre

Dvs göteborgarna, som får den dominerande nyttan av det Västsvenska paketet, får betala något mer än de 12 kranskommunernas medborgare som har något mindre nytta av paketet medan medborgarna i Halland och övriga Västra Götalands Regionen för betala minst. Detta ger ungefär samma nettosumma som trängselskatten minus de oerhörda driftkostnaderna runt 300 milj kr/år.

Ale-demokraterna avvisar helt denna straffbeskattning av Ale kommuns arbetspendlare.